• EN

  • PL


REGULAMIN


§1Postanowienia ogólne1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług przez SPORT TIME sp. z o.o., KRS: 0000951445, REGON: 521173332, NIP: 5252894695, adres: Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa (zwanego dalej „Wykonawcą”) na rzecz klientów (zwanych dalej osobno „Usługobiorcą”).2. Regulamin jest udostępniany Usługobiorcy przed rozpoczęciem świadczenia usług przez Wykonawcę. Ponadto regulamin jest dostępny w siedzibie Wykonawcy oraz na stronie internetowej www.dtm-tuning.pl. 3. Wykonawca wykonuje usługi po wcześniejszym ustaleniu zakresu usług oraz ich wyceny z Usługobiorcą.  4. Wykonawca oświadcza, IŻ jest możliwość skontaktowania się z Wykonawcą pod numerem telefonu: +48 888 883 002, mailowo: moc.gninut-mtd%40lp, oraz na social media Wykonawcy (Facebook, Instagram).
§2Zakres usług świadczonych przez Wykonawcę1. Wykonawca oświadcza, iż w zakres jego usług wchodzi w szczególności:a. tuning silników samochodowych, w tym chip tuning,b. przeprogramowanie lub adaptacja automatycznej skrzyni biegów,c. montaż dodatkowego wyposażenia samochodowego,d. wyłączenie EGR/DPF/FAP poprzez oprogramowanie,e. demontaż EGR/DPF/FAP,f. wykonanie pomiarów urządzeniem „Dragy”,g. montaż układów wydechowych,h. diagnostyka samochodowa,i. wykonywanie badań technicznych,j. sprawdzenie lakieru.2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, doświadczenie i możliwości konieczne do wykonania wyżej wskazanych usług.
§3Wykonanie usługi1. Usługobiorca, który przekazuje Pojazd Wykonawcy, zobowiązany jest poinformować przyjmującego pracownika Wykonawcy o wszelkich uszkodzeniach pojazdu, tj. otarcia, rysy, wgniecenia lub uszkodzenia środka Pojazdu. Przy przyjęciu Pojazdu zostaje sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zostają uwzględnione wszystkie ewentualne uszkodzenia Pojazdu.2. Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do świadczenia usługi, Usługobiorca, po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, podpisuje protokół o którym mowa w pkt 1, co stanowi potwierdzenie przekazania pojazdu Wykonawcy.3. Usługobiorca przekazuje Wykonawcy Pojazd wraz z kluczykami oraz okazuje ubezpieczenie wraz z dowodem rejestracyjnym Pojazdu. Wykonawca wskazuje, iż jest to konieczne w celu diagnozy i/lub przetestowania Pojazdu przez Wykonawcę w trakcie jazdy próbnej, o której mowa w pkt. 7 poniżej.4. Wykonawca świadczy usługi, których zakres oraz wycena zostały uprzednio ustalone z Usługobiorcą.5. Wykonawca wskazuje termin realizacji w momencie przekazania przez Usługobiorcę Pojazdu oraz ostatecznego określenia zakresu świadczonych usług. Wykonawca jednocześnie zastrzega, iż przysługuje mu uprawnienie do wydłużenia terminu realizacji usługi, o czym Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany.6. Wykonawca oświadcza, iż do świadczenia przez niego usług wykorzystuje sprawdzone i wysokiej jakości produkty.7. Po wykonaniu prac, napraw oraz modyfikacji Pojazdu, Wykonawca zastrzega sobie prawo do jazdy próbnej Pojazdem, o czym Usługobiorca został poinformowany i na co wyraża zgodę. Wykonawca wskazuje, że jazda próbna jest konieczna w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych prac, napraw oraz modyfikacji Pojazdu. 8. Wykonawca oświadcza, iż może wykonać -podczas realizacji zamówionej usługi- dodatkowe prace, które uzna za niezbędne. W szczególności te, które związane są z bezpieczeństwem, nawet, jeśli nie występują w zleceniu Usługobiorcy. Usługobiorca jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie dodatkowych prac i/lub zamówienie i montaż dodatkowych części, które są niezbędne do doprowadzenia pojazdu do stanu używalności oraz zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji. 9. Koszty wszelkich prac dodatkowych i/lub montaż dodatkowych części, o których mowa w pkt 8, ponosi Usługobiorca.10. Usługobiorca powinien odebrać samochód niezwłocznie po zakończeniu naprawy. Jeśli tego nie zrobi, przesłane zostanie zawiadomienie o zakończeniu naprawy, zobowiązujące do odebrania Pojazdu w ciągu 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia. Po upływie tego terminu Wykonawca ma prawo naliczenia opłaty za przechowywanie samochodu w wysokości 30,00zł, za każdy dzień przechowywania. Ponadto, Wykonawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przewyższy zastrzeżoną karę umowną. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie samochodu po wyznaczonym terminie odbioru.11. Wykonawca oświadcza, iż po wykonaniu usługi, przedstawi Usługobiorcy protokół wykonanych prac.  12. Usługobiorca, po wykonanej usłudze, zobowiązany jest do oględzin pojazdu i zgłoszenia Wykonawcy ewentualnych zastrzeżeń co do stanu Pojazdu. Po oględzinach Usługobiorca jest zobowiązany podpisać protokół odbiorczy pojazdu oraz protokół wykonanych prac. 13. Odbiór pojazdu przez Usługobiorcę lub osobę przez niego upoważnioną oznacza potwierdzenie prawidłowego wykonania usługi.
§4Zasady po wykonaniu usługi1. Usługobiorca zobowiązany jest do zastosowania się do zaleceń Wykonawcy dotyczących użytkowania Pojazdu po wykonanych pracach, naprawach i modyfikacjach. 2. Awarie, uszkodzenia oraz wszystkie inne niesprawności Pojazdu wynikające z niezastosowania się przez Usługobiorcę do zaleceń Wykonawcy, nie stanowią podstawy do reklamacji.§5Cena i płatność1. Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty ceny ustalonej z Wykonawcą. 2. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty ceny w dniu odbioru Pojazdu, chyba że Strony ustaliły inaczej. 3. Płatności za wykonane przez Wykonawcę usługi mogą być realizowane w gotówce, kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy i potwierdzeniem przelewu. 4. Jeżeli Wykonawca wystawia fakturę w związku z realizowaną usługą, termin płatności faktury wynosi 14 dni od jej wystawienia, chyba że Strony ustaliły inaczej. 
§6Odpowiedzialność1. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie podzespołów Pojazdu spowodowane zwiększeniem mocy Pojazdu.3. Usługobiorca zobowiązany jest, przed wydaniem Pojazdu Wykonawcy, do zabrania z Pojazdu wszelkich wartościowych przedmiotów. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w Pojeździe przez Usługobiorcę. 
§7Reklamacja1. W umowach z przedsiębiorcami odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.2. W umowach z konsumentami Wykonawca odpowiada za wady (rękojmia) na zasadach wskazanych w Kodeksie Cywilnym.3. Usługobiorca może złożyć reklamację z tytułu rękojmi w formie listu poleconego na adres Wykonawcy lub w formie wiadomości elektronicznej e- mail na adres e-mail Wykonawcy: .moc.gninut-mtd%40lp 4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres Usługobiorcy (w przypadku reklamacji składanej w formie listu poleconego), adres e-mail (w przypadku reklamacji składanej w formie wiadomości elektronicznej e-mail) Usługobiorcy, opisanie czynności, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Usługobiorcy związane ze składaną reklamacją.5. Wykonawca rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Usługobiorca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres korespondencyjny lub e-mail podany przez niego w reklamacji.6. Koszt dostawy i odbioru Pojazdu do/od Wykonawcy w związku z realizacją uprawnień reklamacyjnych ponosi Usługobiorca.
§8Ochrona danych osobowych1. W związku z zawarciem Umowy, administratorem danych osobowych jest Wykonawca (tel. +48 888 883 002, mail: moc.gninut-mtd%40lp).2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:a. realizacji Umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);c. marketingu produktów lub usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);d. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).3. Dane osobowe przetwarzane będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:a. posprzedażowej obsługi (np. obsługa reklamacji);b. zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;c. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych).4. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.5. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.6. Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy.7. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia Umowy i jej realizacji.8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.9. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest podmiotowi obsługującemu księgowość, firmom windykacyjnym.10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
§9Postanowienia końcowe1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.2. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z mocy prawa nieważne bądź bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień. 3. Wszelkie spory pomiędzy Wykonawcą i Usługobiorcą będą rozwiązywane polubownie. W przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy.4. Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem 15 marca 2023r..